Allando – Dotacje

W ramach współpracy z instytucjami publicznymi obsługujemy:

1. Gminy, Powiaty
2. Zakłady budżetowe
3. Spółki komunalne
4. Szkoły, przedszkola
5. Ośrodki Sportowe

Informacje na temat oferty finansowania dla obiektów zabytkowych

Podstawowe źródła finansowania inwestycji publicznych

1. Środki NFOSIGW w Warszawie – wybrane programy
2. Środki WFOŚIGW – wybrane programy
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– wybrane programy
4. Środki unijne UE m.in. w zakresie dziedzictwa
kulturowego, kultury i rewitalizacji , edukacji,
infrastruktury społecznej, infrastruktury drogowej,
oświetlenia i transportu
5. Środki norweskie EOG w zakresie dziedzictwa
kulturowego, kultury i rewitalizacji, edukacji,
infrastruktury społecznej infrastruktury drogowej,
oświetlenia i transportu
6. Środki BGK – wybrane programy

Projekty parasolowe dla mieszkańców

Planujesz projekty dla mieszkańców


1. Wymiana źródeł ciepła
2. Budowa mikroinstalacji PV
3. Montaż pomp ciepła
4. Termomodernizacja domów jednorodzinnych
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonany audyty energetyczne tych obiektów, sporządzimy świadectwa charakterystyki energetycznej domów jednorodzinnych, spotkamy się z mieszkańcami, napiszemy wniosek o dofi nansowanie, pomożemy z rozliczeniem dotacji i wesprzemy w trakcie kontroli.

Poznaj nasze doświadczenie w tym obszarze

Projekty związane z pielęgnacją zieleni, zagospodarowaniem wody deszczowej.

 • prace pielęgnacyjne (cięcia pielęgnacyjne, sanitarne,
  korygujące i redukcyjne) oraz zabezpieczające
  drzew (założenie wiązań i podpór)
 • przesadzenie drzew i krzewów ze względów
  zdrowotnych
 • przygotowanie gruntu pod nasadzenia (m.in. palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny) i
  dokonywanie nasadzeń
 • zabiegi zwalczające szkodniki np.: założenie opasek,
  opryski
 • zakup drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich,
  ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych
  właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie
  przystosowanych do środowiska, w którym będą
  wzrastały
 • założenie trawników
 • system zagospodarowania wody opadowej wraz z rozprowadzeniem, za wyjątkiem zbiorników małej retencji
 • założenie ogrodów deszczowych i zielonych dachów
  wyłącznie w przypadku wykorzystywania wód opadowych
 • założenie/przywrócenie łąk kwietnych, runa parkowego
 • czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów, w tym objętych
  ochroną gatunkową oraz ich siedlisk
  • zakup uli, zakup, wykonanie barci, zakup pszczół, zakup
  matek pszczelich, koszt przewiezienia pszczół, ochrona
  przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie
  pożytków dla pszczół i trzmieli, odtwarzanie dzikich populacji
  pszczół”
 • budowa, remont, odbudowa gniazd, zakup i montaż budek
  lęgowych, poideł dla ptaków, domków dla owadów
 • zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych
 • “naprawa, remont i modernizacja urządzeń wodnych w celu
  utrzymania znajdujących się w nich ekosystemów wodnych

Oświetlenie uliczne, parkowe, oświetlenie boisk sportowych

Jedne z najbardziej kosztotwórczych działań w budżetach
samorządów lokalnych. Z nami modernizacja oświetlenia
przebiegnie szybko. Skutecznie, skutecznie i przy wsparciu
zewnętrznych źródeł fi nansowania

1. Przygotujemy dla Ciebie kompleksową dokumentację
do następujących programów:
2. Program SOWA – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Ekolatarnia -wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i gospodarki Wodnej w Łodzi
4. Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych
województw RPO 2014-2020
5. Wszelkie dostępne programy dotyczące efektywności
energetycznej infrastruktury publicznej

Wsparcie finansowe PFRON – dotacja

 • Montaż windy, schodołazów, podnośników
 • Dostosowanie pomieszczeń lub obiektów do
  potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych,
 • Likwidacja barier architektonicznych,
 • Remont pomieszczeń rehabilitacyjnych.
 • Mamy również propozycję dla Ciebie tutaj logo PFRON
 • Kompleksowe działania to nasza specjalność.
 • Przygotujemy wniosek o dofinansowanie, doradzimy jak opracować niezbędną dokumentację. Rozliczymy przyznane dofinansowanie i będziemy Twoim wsparciem w trakcie kontroli

ZUS - Poprawa warunków pracy pracowników – działania inwestycyjne – dotacja

 • Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
  bezzwrotnego dofi nansowania oferowanego
  przez ZUS.
 • Dofi nansowanie skierowane jest do każdego płatnika
  składki wypadkowej! Instytucje publiczne również
  mogą korzystać z tego dofi nansowania!
 • Możesz uzyskać nawet do 90% dotacji na likwidację
  czynników szkodliwych i uciążliwych w twojej
  instytucji.