Allando – Dotacje

Jestem zainteresowana skorzystaniem z programu Czyste Powietrze, proszę o informację Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Czy Ulgę termomodernizacyjną można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”?

Tak, Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Co rozumiemy pod pojęciem: budynek mieszkalny jednorodzinny?

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Czy w woj. łódzkim dostępne są jakieś środki finansowe dla przedsiębiorców na wykonanie prac termomodernizacyjnych swojego budynku produkcyjnego?

Znane są nam obecnie dwie możliwości aplikowania o środki finansowe na tego typu zadanie. Ofertą taką dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Tam można znaleźć ofertę preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Warto również zapoznać się z Funduszem Termomodernizacji i Remontów (FTiR), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowych informacji udzielamy mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.